ارائه انتقادات و پیشنهادات

ارائه انتقادات و پیشنهادات

از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه، کارکنان، دانشجویان و مراجعان عزیز دعوت می شود با درج نظرات و پیشنهادات خود، این اداره را در راستای بهبود کیفیت و ارتقاء سطح کیفی خدمات رسانی یاری نمایند